Informació addicional al document de recepció de currículums

Qui és responsable de la tramitació de les seves dades?

Identitat:                            LABORATORI AUDITIU GIRONA, S.L. – NIF: B-17609900

Nom comercial:             AUDIOCONTROL

Adreça:                               CARRER BARCELONA, 28 BAIXOS – 17002 GIRONA (Girona)

Telèfon:                              (+ 34) 972 401 289

E-mail:                                info@audiocontrol.cat  

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el Tom 1912, Foli 72, Secció 8, Fulla GI-25721, Inscripció 4ª.

Tractem finalitat dades personals?

A LABORATORI AUDITIU GIRONA, S.L., tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de procedir a la gestió dels processos de selecció de personal.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Es conservaran les dades durant el període màxim d’un any.

Quina és el legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les dades:

RGPD: 6.1. a) La persona interessada va donar el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals a un o varis fins específics.

RGPD: 6.1. b) El tractament és necessari per a la realització d’un contracte al qual la persona interessada és part o per l’aplicació a petició de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1. c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Reglament General de Protecció de Dades i la resta de la legislació vigent relativa a la normativa de protecció de dades.

Reial Decret Legislatiu 2/2015, 23 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

Destinataris als quals comunicar les seves dades?

Les dades no seran cedides a tercers, llevat a:

–        Distribuïdors o agents per gestionar el procés de selecció de personal.

–        A empreses externes especialitzada en processos de selecció de personal.

–        Obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països .

Quins són els seus drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si en LABORATORI AUDITIU GIRONA, S.L. són el tractament de dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva eliminació quan, entre d’altres raons, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas només es conservaran a ells per a l’exercici o la defensa de les reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, ENRIC FERRER FILL, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per raons legítimes i convincents, o exercici o la defensa de les reclamacions.

Materialment es podrà exercir els drets de la següent manera:

–        Per correu electrònic adjuntant fotocòpia del seu DNI a: info@audiocontrol.cat.

–        Per correu, adjuntant còpia del seu DNI a: Carrer Barcelona, 28 Baixos – 17002 Girona (Girona)

–        A l’adreça de correu electrònic i/o adreça postal indicades li proporcionarem els formularis apropiades per poder exercitar materialment aquests drets.

Si ha donat el seu consentiment per a qualsevol propòsit concret, té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment, sense afectar la legalitat del tractament basat en el previ a la seva retirada.

En el cas de que senti vulnerats els seus drets respecte a la protecció de les dades personals, sobretot quan això no va poder obtenir la satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una queixa amb l’autoritat de Control de Protecció de dades competents a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com pot hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que ens tractem en LABORATORI AUDITIU GIRONA, S.L. procedeixen de la persona interessada.

No són tractades les categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen racial o ètnic, opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o afiliació sindical, dades genètiques, les dades biomètriques per identificar inequívocament a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

Open chat